21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady wstępu na teren 21.CPL

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE 21. CPL ORAZ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Wstęp na obszary leśne położone na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego imiennego zezwolenia od Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego.

Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie 21. CPL do:
- bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 21. CPL;
- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie leśnym (w tym obligatoryjnego zakazu używania otwartego ognia);
- nie zaśmiecania terenu;
- przestrzegania wszystkich sygnałów, znaków, ostrzeżeń umieszczonych na tablicach poligonowych;
- przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
- podporządkowania się poleceniom Oficera Dyżurnego 21. CPL oraz pracowników ochrony SUFO;
- udostępnienia do kontroli wojskowym służbom porządkowym oraz pracownikom ochrony SUFO pisemnego zezwolenia wydanego przez Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego na przebywanie na terenie 21. CPL, dowodu tożsamości oraz wnętrza pojazdu i zawartości bagaży.

Na terenie 21. CPL zabrania się:
- przebywania w granicach STREFY NIEBEZPIECZNEJ (nie dotyczy pasiek) oraz na polu roboczym poligonu;
- połowu ryb (wędkowania) na zbiornikach wodnych leżących na terenie 21. CPL bez wymaganego zezwolenia administratora lub użytkownika (dzierżawcy) akwenu i pozwolenia wydanego w tym celu przez Komendanta 21. CPL;
- wnoszenia, spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym;
- wprowadzania osób postronnych (nie ujętych w pozwoleniu);
- biwakowania;
- kąpieli w zbiornikach wodnych;
- dotykania, podnoszenia i zabierania jakichkolwiek znalezionych przedmiotów (w szczególności: niewybuchów, niewypałów, pocisków, bomb, granatów, spłonek, łusek, zapalników, materiałów wybuchowych), otwierania wnęk terenowych, szafek lub innych urządzeń będących pod napięciem. W przypadku zauważenia podejrzanych przedmiotów należy natychmiast poinformować Oficera Dyżurnego 21. CPL;
- przebywania w oznaczonych rejonach, w których znajdują się niewybuchy, niewypały, miny, bomby, zapalniki lub materiały wybuchowe i trujące – rejony te są strefami zakazanymi;
- niszczenia urządzeń poligonowych, znaków informacyjnych, zapór drogowych, ogrodzeń i innego mienia – w przypadku zauważenia uszkodzeń należy zawiadomić o tym Oficera Dyżurnego 21. CPL;
- wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, zakopywania w ziemi oraz ich spalania;
- wchodzenia na pasy przeciwpożarowe;
- wchodzenia na tereny upraw leśnych;
- przebywania poza drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi wyznaczonymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz i łowiskiem (dotyczy zezwoleń na przebywanie na terenie 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Busino Duże).

Szczegółowe zasady dotyczące konkretnych zezwoleń opisane są na zezwoleniu, są również treścią instruktaży udzielanych przed wydaniem zezwolenia przez personel Poligonu.

W przypadku nieprzestrzegania ww. zasad, zezwolenie na przebywanie i przemieszczanie się po terenie 21. CPL będzie uznane za nieważne (zostanie odebrane i unieważnione).

W przypadku stwierdzenia wstępu do strefy niebezpiecznej lub na teren pola roboczego poligonu, osoby tam przebywające zostaną zatrzymane i przekazane organom ścigania w celu nałożenia sankcji zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast pozwolenie wydane przez Komendanta 21. CPL uprawniające do wstępu na teren 21. CPL zostanie zatrzymane i unieważnione.

W razie pożaru na terenie poligonu należy niezwłocznie powiadomić Oficera Dyżurnego 21.CPL pod nr tel. 261 526 140 i postępować według jego poleceń.

Wstęp na teren poligonu na podstawie powyższych zasad, możliwy jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Wejście cudzoziemców na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego odbywa się na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r., poz. 18).

Wjazd etatowych pracowników Nadleśnictwa Borne Sulinowo oraz Wałcz, a także osób realizujących prace związane z prowadzeniem właściwej gospodarki leśnej na rzecz ww. Nadleśnictw na obszarach leśnych położonych na terenie 21. CPL realizowany jest na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem 21. CPL a Nadleśniczymi poszczególnych Nadleśnictw.

 

 Klauzula RODO- do pobrania

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP