21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady wstępu na teren 21.CPL

Zasady wstępu na teren 21. cpl oraz warunki bezpieczeństwa:

Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie 21. CPL do:

- bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 21. CPL;

- przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie leśnym (w tym obligatoryjnego zakazu używania otwartego ognia);

- nie zaśmiecania terenu;

- przestrzegania wszystkich sygnałów, znaków ostrzeżeń umieszczonych na tablicach poligonowych;

- przestrzegania przepisów ruchu drogowego;

- podporządkowaniu się poleceniom Oficera Dyżurnego 21. CPL oraz pracowników sił ochronnych SUFO;

- udostępnienia do kontroli wojskowym służbom porządkowym oraz pracownikom ochrony SUFO pisemnego zezwolenia wydanego przez Komendanta 21. Centralnego Poligonu Lotniczego na przebywanie na terenie 21. CPL oraz wnętrza pojazdu i zawartości bagaży;

Na terenie 21. CPL zabrania się:

- połowu ryb (wędkowania) na zbiornikach wodnych leżących na terenie 21. CPL bez wymaganego zezwolenia administratora lub użytkownika (dzierżawcy) akwenu i wydanego w tym celu przez Komendanta 21. CPL pozwolenia;

- wnoszenia, spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym;

- wprowadzania osób postronnych (nie ujętych w pozwoleniu);

- biwakowania;

- kąpieli w zbiornikach wodnych;

- dotykania, podnoszenia i zabierania znalezionych niewybuchów, niewypałów lub innych przedmiotów (pocisków, bomb, granatów, spłonek, łusek, zapalników, materiałów wybuchowych), otwierania wnęk terenowych, szafek lub innych urządzeń będących pod napięciem – w przypadku zauważenia podejrzanych przedmiotów natychmiast należy poinformować Oficera Dyżurnego 21. CPL;

- przebywania w oznaczonych rejonach, w których znajdują się niewybuchy, niewypały, miny, bomby, zapalniki lub materiały wybuchowe i trujące – rejony te są strefami zakazanymi;

- niszczenia urządzeń poligonowych, znaków informacyjnych, zapór drogowych, ogrodzeń i innego mienia – w przypadku zauważenia uszkodzeń należy zawiadomić o tym zdarzeniu Oficera Dyżurnego 21. CPL;

- wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych, zakopywania w ziemi oraz ich spalania;

- wchodzenia na pasy przeciwpożarowe;

- wchodzenia na tereny upraw leśnych;

- przebywania poza drogą dojazdową prowadzącą bezpośrednio z Biura Przepustek na łowisko, na łowisku i z łowiska do Biura Przepustek (dotyczy zezwoleń na przebywanie na terenie 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Nadarzyckie Długie);

- przebywania poza drogą dojazdową oraz miejscami parkingowymi wyznaczonymi przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz i łowiskiem (dotyczy zezwoleń na przebywanie na terenie 21. CPL w celu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Busino Duże).

W przypadku nieprzestrzegania ww. zasad, zezwolenie na przebywanie i przemieszczanie się po terenie 21. CPL będzie uznane za nieważne (zostanie odebrane i unieważnione).

W przypadku stwierdzenia wstępu do strefy niebezpiecznej lub na teren pola roboczego poligonu, osoby tam przebywające zostaną zatrzymane i przekazane organom ścigania w celu nałożenia sankcji zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast pozwolenie wydane przez Komendanta 21. CPL uprawniające do wstępu na teren 21. CPL zostanie zatrzymane i unieważnione.

W razie pożaru na terenie poligonu należy niezwłocznie powiadomić oficera dyżurnego 21.CPL. pod nr tel. 261 526 140 lub 519 038 588 i postępować według jego poleceń.

Wstęp na teren poligonu na podstawie powyższych zasad, możliwy jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Wejście cudzoziemców na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego odbywa się na zasadach określonych w decyzji Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33).

Wjazd etatowych pracowników Nadleśnictwa Borne Sulinowo oraz Wałcz, a także osób realizujących prace związane z prowadzeniem właściwej gospodarki leśnej na rzecz ww. Nadleśnictw na obszarach leśnych położonych na terenie 21. CPL realizowany jest na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Komendantem 21. CPL a Nadleśniczymi poszczególnych Nadleśnictw.

Wszystkie pytania dotyczące zasad wstępu na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (w tym na obszary leśne położone na terenie 21. CPL) proszę kierować do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych pod nr tel. 261 526 147 (w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00).

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl