21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu ustawienia pasieki

Wstęp na teren 21. cpl w celu ustawienia pasieki:

Ustawienie pasieki na terenie 21. CPL możliwe jest w terminie do 31.10.2016 r., jedynie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanym przez właściwe dla danego terenu Nadleśnictwo.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL w ustawienia pasieki, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL. Do wniosku należy załączyć:

- kserokopię dowodu osobistego (dotyczy wszystkich osób biorących udział w pracach związanych z ustawieniem i obsługą pasieki),

- kserokopię zezwolenia na ustawienie pasieki na terenie leśnym,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich osób biorących udział w pracach związanych z ustawieniem i obsługą pasieki).

W przypadku planowanego poruszania się po terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).

Poruszanie się po terenie Poligonu dozwolone jest wyłącznie po drogach prowadzących do miejsca ustawienia pasieki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pasieki. Wchodzenie do lasu z dróg dojazdowych lub oddalanie się od pasieki będzie traktowane jako nieuprawniony wstęp do strefy niebezpiecznej (konsekwencje opisano na str. 3).

Pasieki pozostawiane są na własną odpowiedzialność właścicieli. 21. CPL nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w powstaniu ewentualnych szkód w ustawionej pasiece wynikających z klęsk żywiołowych (wywroty, wiatrołomy, pożary itp.), szkód związanych z działaniami
na poligonie i następstwami tych działań, szkód powstałych w wyniku kradzieży i innych przypadków losowych.

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

Wszystkie pytania dotyczące zasad wstępu na teren 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (w tym na obszary leśne położone na terenie 21. CPL) proszę kierować do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych pod nr tel. 261 526 147 (w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00).

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl