21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wstęp w celu ustawienia pasieki

WSTĘP NA TEREN 21. CPL W CELU USTAWIENIA PASIEKI:

Ustawienie pasieki na terenie 21. CPL możliwe jest w terminie do 31października, jedynie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydanego przez właściwe dla danego terenu Nadleśnictwo.

W celu uzyskania pisemnego imiennego zezwolenia na wstęp na teren 21. CPL
dotyczącego ustawienia pasieki, osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do Komendanta 21. CPL.
Do wniosku należy załączyć:
- kserokopię dowodu osobistego (dotyczy wszystkich osób biorących udział
w pracach związanych z ustawieniem i obsługą pasieki),
- kserokopię zezwolenia na ustawienie pasieki na terenie leśnym (wydanego przez Nadleśnictwo),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wszystkich osób biorących udział w pracach związanych z ustawieniem i obsługą pasieki).

W przypadku planowanego poruszania się po drogach leśnych znajdujących się na terenie 21. CPL pojazdem silnikowym, we wniosku należy ująć markę i typ oraz numery rejestracyjne pojazdu (przyczepy).

Wnioskodawca we własnym zakresie musi uzyskać zgodę na przejazd przez teren leśny od Nadleśniczego właściwego dla danego obszaru nadleśnictwa.

Poruszanie się po terenie Poligonu dozwolone jest wyłącznie po wskazanych przez personel Poligonu drogach prowadzących do miejsca ustawienia pasieki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie pasieki. Wchodzenie do lasu z dróg dojazdowych lub oddalanie się od pasieki będzie traktowane jako nieuprawniony wstęp do strefy niebezpiecznej i skutkowało będzie odebraniem i unieważnieniem zezwolenia.

Pasieki pozostawiane są na własną odpowiedzialność ich właścicieli.
21. CPL nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w powstaniu ewentualnych szkód w ustawionej pasiece wynikających z klęsk żywiołowych (wywroty, wiatrołomy, pożary itp.), szkód związanych z działaniami
na poligonie i następstwami tych działań, szkód powstałych w wyniku kradzieży, dewastacji i innych przypadków losowych.

Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij aby pobrać)

    
  • BIP
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP