21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Skargi i wnioski

 

 

 

W sprawie skarg i wniosków Komendant 21. Centralnego Poligonu Lotniczego przyjmuje

w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00

po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym ustaleniu z Panią

Emilią RÓŻEWICKĄ (tel. kontaktowy: 261 526 111).

1. Unormowania prawne:

Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.);
Dział ósmy (skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. z 2018. poz 2096 ze zmianami;
Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz.MON z dn. 30 grudnia 2013 r. poz.398);
Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.Urz. MON z 2018 r, poz. 196) oraz Decyzja Nr 208/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniajaca decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.U. MON poz.260).

2. Podstawowe informacje:

1. Żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;
2. Osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;
3. Przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu - po godzinach pracy;
4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);
5. Skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;
6. Każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;
7. W razie wniesienia skargi lub wniosku:

a. na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjecie skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis,
b. ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,

8. O sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi;

9. Każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany    termin        załatwienia sprawy;

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP