21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Referent-koordynator

KOMENDANT

21. CENTRALNEGO POLIGONU LOTNICZEGO W NADARZYCACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Nazwa jednostki zatrudniającej

21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY W NADARZYCACH

 

Określenie stanowiska:

REFERENT – KOORDYNATOR DS. FINANSOWYCH

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie średnie – preferowane wyższe.
 6. Umiejętność pracy analitycznej, przygotowywanie sprawozdań, pism.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE).

 

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz sprawozdawczość w zakresie wykorzystania środków.
 2. Administrowanie i obsługa programów komputerowych dedykowanych
  do planowania finansowego i rzeczowego oraz sprawozdawczość w tym zakresie.
 3. Sporządzanie corocznych planów zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej 21. CPL.
 4. Nadzór nad prawidłowym sporządzaniem planów rzeczowo – finansowych przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej w poszczególnych działach zaopatrzenia.
 5. Dokonywanie analizy i sprawozdawczości budżetowej.
 6. Współpraca z 16. WOG w zakresie działalności finansowej (również osobista).
 7. Przeprowadzenie corocznej samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej
  w 21. CPL.

 

 

Warunki pracy:

 1. Umowa na zastępstwo.
 2. Wymiar etatu – pełen.
 3. Miejsce pracy – 21. Centralny Poligon Lotniczy.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl.
 4. Oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie zatrudnienia:
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 1. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla celów rekrutacji.

Druk oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Dokumenty wymienione muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać do dnia 23 lipca 2020 r. w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie napisem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENT w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach”.

 1. Kandydaci, którzy spełniają określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 24 lipca 2020 roku. Wstępnie planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej po I etapie to 27 lipca 2020 roku.
 2. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 29 lipca 2020 roku.
 3. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą  komisyjnie zniszczone.

 

Nadarzyce dnia 20 lipca 2020 r.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP