21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Porozumienia o współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I ZWIĄZKÓW ORGANIZACYJNYCH
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

- obowiązujące od 1.01.2014 r.

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r., z późn. zm.).

Ostatnia nowelizacja zasad współpracy zawarta została w Decyzji Nr 396/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 347).

Tekst jednolity Decyzji Nr 187/MON z dnia 9 czerwca 2009r. – link

I. Porozumienie o współpracy z partnerem społecznym jest dokumentem potwierdzającym wolę rozwijania stałej współpracy, który w szczególności:

1. określa cele, obszar i formy współdziałania, zobowiązania stron, warunki i czas współpracy oraz zasady rozwiązania porozumienia;

2. angażuje partnera społecznego do wykonania określonych zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego przy wsparciu jednostki lub instytucji wojskowej.

II. Porozumienia o współpracy mogą być zawarte z partnerami społecznymi, którzy:

1) wystąpią z wnioskiem, uzasadnieniem wniosku i projektem porozumienia do Ministra lub
dowódcy jednostki wojskowej, odpowiednio do projektu;

2) mają osobowość prawną i ją udokumentują aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z innego rejestru, z wyłączeniem szkół publicznych lub niepublicznych
uprawnieniach szkół publicznych – w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r.
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.4));

3) dostarczą statut oraz sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe (bilans,
rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za ostatni rok,
zatwierdzone przez statutowy organ nadzorczy;

4) wykażą w uzasadnieniu wniosku realną możliwość wywiązania się z zobowiązań
wynikających z projektu porozumienia, między innymi poprzez informacje o czasie,
formach i zasięgu działania, potencjale osobowym i rzeczowym, dotychczasowych
osiągnięciach, współpracy z resortem i planowanym rozwoju.

III. Partner społeczny wnioskujący o podpisanie porozumienia, poza spełnieniem w/w wymogów, składa
pisemne oświadczenie dotyczące:

1) nie zalega z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;

2) zachowuje neutralność w sprawach politycznych, działa zgodnie ze statutem i innymi
wewnętrznymi dokumentami;

3) nie jest wykonawcą odpłatnej umowy na rzecz resortu, z wyłączeniem umów wykonania zadań
publicznych zleconych w trybie przepisów szczególnych, ani nie działa na rzecz takiego wykonawcy
w odniesieniu do zawieranych i realizowanych przez niego i na jego rzecz umów z resortem;

4) nie podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz.
1661, z późn. zm.5));

5) żadna z osób znajdujących się w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu wnioskującego
o zawarcie porozumienia:

a) nie jest wykonawcą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,

b) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa i nie toczy się przeciwko tym osobom
postępowanie karne w sprawach o przestępstwa.

Szablon porozumienia o współpracy - link

IV. Plany współpracy:

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych są plany współpracy, który opracowywany jest na każdy rok, na podstawie wniosków parterów społecznych zgłoszonych do dowódców jednostek wojskowych.

Zakres wsparcia przedsięwzięć zawartych w planie współpracy obejmuje: pomoc organizacyjną, uczestnictwo przedstawicieli resortu obrony narodowej w przedsięwzięciach partnera społecznego, pokaz lub udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inicjatyw uwzględnionych w planach, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach.

Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości komórek i jednostek organizacyjnych resortu.

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi na kolejny rok:

· do 10 września – zgłoszenie przez partnerów społecznych wniosków do planu współpracy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w przypadku zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości;

· do 30 września – przesłanie planów współpracy jednostek wojskowych do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

· do 31 października – uzgodnienie planu współpracy w komórkach wewnętrznych Dowództwa Generalnego RSZ i przesłanie do akceptacji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

· do 15 listopada – akceptacja planu współpracy przez Sekretarza Stanu w MON i przesłanie go do realizacji oraz do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego WP;

Niezwłocznie po otrzymaniu planu współpracy następuje umieszczenie w serwisie internetowym oraz przesłanie do podległych JW. w celu realizacji.

Wzór wniosku partnera społecznego do planu współpracy - link

V. Udostępnianie pojazdów wojskowych:

Udostępnienie pojazdów wojskowych organizacjom pozarządowymi i partnerom społecznym realizowane jest na podstawie Decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 164 z dnia 27 lipca 2010 r.).

Ostatnia nowelizacja zasad dot. użytkowania pojazdów grupy eksploatacyjnej zawarta jest w Decyzji Nr 398/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 18.12.2013 r., poz. 349).

Zasadnicze zmiany do treści pierwotnej decyzji, (szczególnie w zakresie odpłatności za użytkowanie pojazdów grupy eksploatacyjnej) wprowadziła Decyzja Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej, która ukazała się w Dzienniku Urzędowym MON z dnia 24 lutego 2012 r. (poz. 56).

Zasadniczą zmianą wprowadzoną przez ww. Decyzję jest zapis, iż pojazdy są udostępniane bezpłatnie (pkt. 4.1.f) na potrzeby związane z realizacją planów zasadniczych przedsięwzięć jednostek wojskowych lub planów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, natomiast w przypadku przedsięwzięć poza planem współpracy udostępnienie pojazdów jest odpłatne (pkt. 4.2.b). Opłata naliczana jest według kosztów przebiegu samochodu, przypadających na każdy przejechany kilometr (motogodzinę, godzinę pracy, itp.), według aktualnych wskaźników kosztów MPS, należności za pracę kierowcy oraz kosztów parkowania i korzystania z autostrad (pkt. 4.2).

Zgodę na użycie pojazdów grupy eksploatacyjnej w ww. zakresie wydaje dowódca jednostki wojskowej (pkt. 8.1.f).

Nieodpłatne udostępnienie pojazdów poza planem współpracy może nastąpić w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi za zgodą Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionej przez niego osoby. Decyzję w tej sprawie wydaje się na wniosek władz naczelnych organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych (pkt. 9).

Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (z późn. zmianami) - link.

Porozumienie o współpracy

Wniosek partnera społecznego do planu współpracyWniosek partnera społecznego do planu współpracy

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP