21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Operator

KOMENDANT

21. CENTRALNEGO POLIGONU LOTNICZEGO W NADARZYCACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

Nazwa jednostki zatrudniającej

21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY W NADARZYCACH

 

Określenie stanowiska:

OPERATOR

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
  1. Prawo jazdy kat. C oraz T lub CE lub BE.
  2. Umiejętność obsługi i naprawy sprzętu agrotechnicznego.

 

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie prac ziemnych i agrotechnicznych przy użyciu ciągnika rolniczego
  z osprzętem.
 2. Wykonywanie transportu drogowego.
 3. Wykonywanie drobnych napraw i obsług przydzielonego sprzętu.

Warunki pracy:

 1. Umowa o pracę.
 2. Wymiar etatu – pełen.
 3. Miejsce pracy – 21. Centralny Poligon Lotniczy.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl.

 

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie zatrudnienia:
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 1. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną dla celów rekrutacji.

Druki oświadczeń stanowią załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

DOKUMENTY WYMIENIONE MUSZĄ BYĆ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE PRZEZ KANDYDATA.

Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy składać do dnia 6 sierpnia 2020 r. w zaklejonych kopertach
  z umieszczonym na kopercie napisem „Oferta zatrudnienia na stanowisko OPERATOR
  w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach”.
 2. Kandydaci, którzy spełniają określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (lub o odrzuceniu oferty) do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Wstępnie planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej po I etapie to 12 sierpnia 2020 roku.

 1. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 14 sierpnia 2020 roku.
 2. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadarzyce dnia 24 lipca 2020 r.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP