21 Centralny Poligon Lotniczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Oferty pracy

KOMENDANT
21. CENTRALNEGO POLIGONU LOTNICZEGO W NADARZYCACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Nazwa jednostki zatrudniającej
21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY W NADARZYCACH

Określenie stanowiska:
REFERENT
Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie średnie – preferowane wyższe.
6. Umiejętność pracy analitycznej, przygotowywanie sprawozdań, pism.
7. Biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE).

Zakres głównych zadań na stanowisku:
1. Bieżące, systematyczne prowadzenie nakazanej dokumentacji Sprzętu Wojskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Sporządzanie obowiązujących w sekcji logistyki projektów dokumentów, sprawozdań, pism, meldunków i zestawień;
3. Systematyczne, zgodne z przepisami i normami ewidencjonowanie rozliczanie rozkazów wyjazdów i kart pracy sprzętu technicznego oraz dostarczanie do 16. WOG Oleszno;
4. Zbieranie do 5– go każdego miesiąca, danych do analizy zużycia limitu km i produktów MPS za miesiąc poprzedzający i przesłanie do 16. WOG Oleszno;
5. Właściwe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.
Warunki pracy:
1. Umowa na zastępstwo.
2. Wymiar etatu – pełen.
3. Miejsce pracy – 21. Centralny Poligon Lotniczy.

Wymagane dokumenty:
1. Curriculum vitae.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl. 
4. oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie zatrudnienia:
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• braku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii
• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
Druk oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, do pobrania na stronie www.21cpl.wp.mil.pl
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
Dokumenty wymienione muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Dodatkowe informacje:
1. Dokumenty należy składać do dnia 17 lipca 2018 r. w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie napisem „Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENTw 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach".
2. Kandydaci, którzy spełniają określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 20 lipca 2018 roku. Wstępnie planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej po I etapie to 23 lipca 2018 roku.
3. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 27 lipca 2018 roku.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.21cpl.wp.mil.pl
5. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą komisyjnie zniszczone.

Nadarzyce dnia 06 lipca 2018 r.

  1.  Kwestionariusz osobowy
  2. Oświadczenie pracownika

 

    
pdf

Kontakt

21 Centralny Poligon Lotniczy
Nadarzyce 84A
64-915 Jastrowie Nadarzyce
tel. 261526111
fax. 261526139
21cpl.komenda@ron.mil.pl