BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Oferty pracy

 

KOMENDANT

21. CENTRALNEGO POLIGONU LOTNICZEGO W NADARZYCACH

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


Nazwa jednostki zatrudniającej

21. CENTRALNY POLIGON LOTNICZY W NADARZYCACH

 

Określenie stanowiska:

REFERENT

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie średnie – preferowane wyższe.

 6. Umiejętność pracy analitycznej, przygotowywanie sprawozdań, pism.

 7. Biegła znajomość obsługi komputera (MS OFFICE).

 

Zakres głównych zadań na stanowisku:

 1. Bieżące, systematyczne prowadzenie nakazanej dokumentacji sprzętu wojskowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. Sporządzanie obowiązujących w sekcji logistyki projektów dokumentów, sprawozdań, pism, meldunków i zestawień;

 3. Systematyczne, zgodne z przepisami i normami ewidencjonowanie oraz rozliczanie rozkazów wyjazdów i kart pracy sprzętu wojskowego oraz dostarczanie do 16.WOG Oleszno;

 4. Zbieranie do 5-tego każdego miesiąca, danych do analizy zużycia limitu kilometrów i produktów MPS za miesiąc poprzedzający i przeslanie do 16.WOG Oleszno;

 5. Właściwe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonego.

Warunki pracy:

 1. Umowa na zastępstwo.

 2. Wymiar etatu – pełen.

 3. Miejsce pracy – 21. Centralny Poligon Lotniczy.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, kliknij aby pobrać.

 4. oświadczenie o spełnianiu wymogów w zakresie zatrudnienia:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • braku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Druk oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze, kliknij aby pobrać.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.

Dokumenty wymienione muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

       Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy składać do dnia 22 września 2017 r. w zaklejonych kopertach
  z umieszczonym na kopercie napisem „
  Oferta zatrudnienia na stanowisko REFERENT
  w 21. Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach”.

 2. Kandydaci, którzy spełniają określone wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej do dnia 26 września 2017 roku. Wstępnie planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej po I etapie to 27 września 2017 roku.

 3. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone do dnia 29 września 2017 roku.

 4. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.21cpl.wp.mil.pl

 5. Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji złożone oferty będą komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych