BIP
21. Centralny Poligon Lotniczy
Skargi i wnioski

 

W sprawie skarg i wniosków Komendant 21. Centralnego Poligonu Lotniczego przyjmuje

w poniedziałki w godz. 14.00 - 16.00

po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym ustaleniu z Panią

Emilią RÓŻEWICKĄ (tel. kontaktowy: 261 526 111).

1. Unormowania prawne:

 1. Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.);
 2. Dział ósmy (skargi i wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
 3. Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
 4. Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Szt. Gen. 1664/2014);
 5. Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.U. MON z 2015 r.poz. 192);
 6. Wytyczne Dyrektora Biura Skarg i Wniosków MON w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu skargowo-wnioskowego w jednostkach i instytucjach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

2. Podstawowe informacje:

 1. Żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;
 2. Osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;
 3. Przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu - po godzinach pracy;
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);
 5. Skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;
 6. Każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;
 7. W razie wniesienia skargi lub wniosku:

a. na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjecie skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis,

b. ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,

8. O sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi;

 

9. każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin załatwienia sprawy;

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych